Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden voor postorder- of internetverkoop 7days jobwear in Nederland 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op verkopen door de firma 7days jobwear BV ( zetelend te 9240  Zele, België, aan het adres Nachtegaalstraat 8 W1, p/a Postbus 317, 4560 AH  Hulst).

Artikel 1: Definities voor deze voorwaarden 

Consument : een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, en die woont in Nederland;
Beroepsuitoefenaar: - elke natuurlijke of rechtspersoon die aankoopt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf, en die gevestigd is in Nederland.

Artikel 2: Toepasselijkheid

a) Deze voorwaarden hebben betrekking op (verbintenissen met betrekking tot) de artikelen in de catalogussen uitgegeven door 7days of op de website www.7daysshop.nl, geëxploiteerd door 7days jobwear BV, hierna ook te noemen ‘verkoper’.                    

Let op : Bij verbintenissen die gesloten worden via andere websites van 7days jobwear, die bedoeld zijn voor andere landen, gelden uitsluitend de daarop vermelde algemene voorwaarden.

b) Voor alle verbintenissen met 
consumenten in de zin van artikel 1gelden de Nederlandse wettelijke regels en is al het hierna-volgende niet van toepassing, met uitzondering van de gestelde termijnen in geval van uitoefening van het recht op herroeping. 

c) Voor alle verbintenissen met beroepsuitoefenaren in de zin van artikel 1, hierna ook aan te duiden als ‘klant’en/of ‘koper’, gelden deze algemene voorwaarden, met inbegrip van hetgeen bepaald is omtrent toepasselijk recht en rechtsmacht. 

d) Elke bestelling bij 7days jobwear BV, anders dan in de hoedanigheid van consument als hiervoor genoemd, impliceert aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden zonder enig voorbehoud. 

e) De verkoper en de koper komen overeen dat hun relatie uitsluitend door deze algemene voorwaarden beheerst wordt. De verkoper behoudt zich het recht voor zijn algemene voorwaarden op gezette tijdstippen te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing zodra deze op de website vermeld staan .

f) Indien er een verkoopsvoorwaarde zou ontbreken, wordt ze beschouwd als zijnde beheerst door de geldende gebruiken van de sector verkoop op afstand bij  firma’s die hun zetel hebben in België.

Artikel 3: Bestelling 

De koper heeft de mogelijkheid online, per fax, telefonisch, per e-mail of op basis van de catalogus en door middel van het formulier op de website of in de catalogus te bestellen.

Om de bestelling te valideren, moet de koper deze algemene voorwaarden aanvaarden door te klikken op de aangeduide plaats of door deze aan te vinken. Hij moet ook het leveringsadres en de leveringswijze kiezen. De betaling gebeurt, bij verkoop via internet of per telefoon, binnen de 10 dagen na uitgifte van de factuur, per overschrijving of bankkaart (Visa/MasterCard)

Elke bestelling impliceert aanvaarding van de prijzen en van de beschrijving van de voor verkoop beschikbare artikelen.

Elke betwisting op dit punt zal behandeld worden in het kader van een eventuele omruiling en van onderstaande garantievoorwaarden.

In bepaalde gevallen, met name niet-betaling, verkeerd adres of een ander probleem met de rekening van de koper, behoudt de verkoper zich het recht voor de bestelling van de koper te blokkeren totdat het probleem opgelost is.

Indien een besteld artikel onbeschikbaar is, wordt de koper hierover ingelicht.

De bestelling van dit artikel wordt geannuleerd en de eventuele terugbetaling ervan wordt uitgevoerd, maar de rest van de bestelling blijft vast en definitief.

7days jobwear BV behoudt zich het recht voor de specificaties van zijn artikels te wijzigen om ze te verbeteren. De kenmerken van de artikels (foto’s, kleuren, etc.) vermeld in de catalogussen van 7days jobwear BV en op de website 7daysshop.nl, hebben dan ook slechts indicatieve waarde.

Artikel 4: Personalisering 

Een personalisering van artikelen wordt pas uitgevoerd na bevestiging door de klant van een bestek van 7days jobwear BV. Dit door de klant ondertekende en gedateerde akkoord voor afdrukken heeft de waarde van een contract. 7days jobwear BV kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden in geval van vergissing begaan door de klant.

Indien een of meerdere belastingen of bijdragen, in het bijzonder inzake milieu, in het leven geroepen of gewijzigd zouden worden, zowel naar boven als naar beneden toe, kan deze wijziging doorgerekend worden in de verkoopsprijs van de artikelen.

Artikel 5: Elektronische handtekening 

Bij online verkoop vormen het online opgeven van de bankgegevens van de koper en/of de eindvalidatie van de bestelling het bewijs van de instemming van de koper, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 13 maart 2000 en staat dit gelijk aan:

  • de opeisbaarheid van de op basis van de bestelbon verschuldigde bedragen;
  • ondertekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle uitgevoerde operaties.

Bij frauduleus gebruik van de bankgegevens dient de koper zodra hij dit vaststelt verkoper  te contacteren op 0800 444 33 22.

Artikel 6: Bewijs van de transactie 

De elektronische registers die in de informaticasystemen van de verkoper bewaard worden onder redelijke veiligheidsomstan-digheden worden beschouwd als het bewijs van de communicatie, de bestellingen en de betalingen tussen partijen. De bestelbons en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame gegevensdrager die als bewijs voorgelegd kan worden. 

Artikel 7: Prijzen 

De verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen, maar verbindt zich ertoe de geldende tarieven vermeld op het ogenblik van de bestelling toe te passen, onder voorbehoud van beschikbaarheid op deze datum.

De prijzen staan vermeld in euro. De leveringskosten zijn hier niet bij inbegrepen, deze worden apart gefactureerd en vermeld voor de validering van de bestelling. De prijzen houden rekening met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling. Elke wijziging aan het toepasbare btw-tarief zal automatisch doorgerekend worden in de prijs van de artikels.

De betaling van de volledige prijs moet gebeuren binnen de 10 dagen na de datum van ontvangst van de factuur. De gestorte bedragen kunnen op geen enkel moment beschouwd worden als aanbetaling of voorschot.

Artikel 8: Levering 

Bestellingen worden door 7days jobwear BV verwerkt zodra ze in ontvangst genomen worden.

Vermelde leveringstermijnen zijn indicatief. Het overschrijden van de leveringstermijn, om welke reden dan ook, zelfs in geval van overmacht, kan geen aanleiding geven tot schadevergoedingen en interesten of tot de annulering van de lopende bestelling.

De artikelen worden geleverd op het adres dat de koper vermeld heeft op de bestelbon. De koper moet erop letten dat dit juist is. Elk pakje dat naar de verkoper teruggestuurd wordt wegens een verkeerd of onvolledig leveringsadres zal opnieuw verstuurd worden op kosten van de koper. De koper kan vragen een factuur te versturen naar een facturatieadres en niet naar het leveringsadres.

Indien de koper afwezig is op de dag van de levering laat de leverancier een afwezigheidsbericht achter in de brievenbus, waarmee de koper het pakje kan gaan ophalen op de aangegeven plaats en binnen de aangegeven termijn.

De koper dient elke relevante onvolkomenheid in de levering te (door de besteller te laten) vermelden op de leveringsbon. Indien de oorspronkelijke verpakking op het ogenblik van de levering beschadigd, gescheurd of geopend is, moet de koper de staat van de artikelen controleren. Indien de artikelen beschadigd zijn, moet de koper het pakje verplicht weigeren en dat (door de besteller laten) vermelden op de leveringsbon.

De koper moet zijn opmerkingen in verband met onvolkomenheden in de levering per aangetekende brief bevestigen aan de transporteur, en dit ten laatste binnen de twee werkdagen na de ontvangst van het of de artikel(s) en een kopie van deze brief per fax of gewone briefwisseling overmaken aan de verkoper, op het adres vermeld op de website.

Indien artikelen teruggestuurd moeten worden naar de verkoper, moet er binnen de 14 dagen na levering een aanvraag tot retour ingediend worden bij de verkoper. Geen enkele vordering die buiten deze termijn wordt ingediend kan aanvaard worden. Het retourneren van het artikel kan enkel aanvaard worden voor artikels die zich in hun originele staat bevinden (qua verpakking, toebehoren, gebruiksaanwijzing, enz.).

Artikel 9: De 7days jobwear garantie voor alle kopers 

De klant geniet van de garantie “tevreden of terugbetaald” gedurende 15 dagen na levering. Op maat gefabriceerde en gemaakte artikels of op vraag van de klant geborduurde artikels worden niet teruggenomen of omgeruild. Enkel artikels die teruggestuurd worden in perfecte staat en in hun originele verpakking worden door 7days jobwear BV aanvaard.

De port- en retourkosten zijn ten laste van de klant.

Artikel 10: Klachten 

Elke klacht betreffende een gebrek of tekortkoming dient te worden gemeld aan 7days jobwear BV op de dag van de levering en ten laatste de eerste daaropvolgende werkdag. Bij niet-naleving van deze regel wordt 7days jobwear BV ontslagen van elke aansprakelijkheid ten overstaan van de klant.

Een klacht schort in geen geval de verplichting van de klant om de verschuldigde bedragen te betalen op.
Het is de verantwoordelijkheid van 7days jobwear BV om een artikel waarvan erkend werd dat het een tekortkoming vertoont terug te betalen of om te ruilen. Elke andere schadeloosstelling wordt uitgesloten.

7days jobwear BV weigert elke aansprakelijkheid voor gebreken of schade veroorzaakt door het natuurlijk slijtageproces of door een foutief gebruik van de gebruiksinstructies.

Bij vergissing in de levering of in de omruiling, moet elk om te ruilen of terug te betalen artikel in zijn geheel en in zijn oorspronkelijke verpakking teruggestuurd worden naar het postadres Postbus 317, 4560 AH Hulst. De retourkosten zijn ten laste van de koper. 

Artikel 11: Herroepingsrecht 

Elke klant beschikt over een termijn van 14 werkdagen, te tellen vanaf de datum van levering van zijn bestelling, om elk artikel dat hij niet wil terug te sturen en de terugbetaling of omruiling te vragen zonder kosten, met uitzondering van de retourkosten, die ten laste van de koper blijven.

Enkel in hun geheel teruggestuurde artikelen in hun oorspronkelijke en intacte verpakking, in perfecte staat voor herverkoop, zullen teruggenomen worden. Artikelen die beschadigd zijn, of waarvan de oorspronkelijke verpakking beschadigd is, worden niet terugbetaald of omgeruild.

Dit herroepingsrecht is niet van toepassing op contracten betreffende goederen vervaardigd op vraag van de koper of die duidelijk gepersonaliseerd zijn.

  • Retourprocedure - Terugbetaling

Na zijn beslissing tot herroeping meegedeeld te hebben, beschikt de klant over 14 dagen om de goederen terug te sturen of terug te geven.

Het artikel moet in zijn geheel, niet gedemonteerd en in zijn oorspronkelijke verpakking gestuurd worden naar het postadres Postbus 317, 4560 AH Hulst. 

Dit herroepingsrecht wordt uitgeoefend zonder kosten, met dien verstande dat de retourkosten ten laste van de koper zijn. Bij omruiling gebeurt de herverzending op kosten van de verkoper.

De verkoper kan de terugbetaling uitstellen tot hij de goederen terug heeft of de koper een bewijs van verzending van deze goederen geleverd heeft. De toepasselijke datum is dan de datum waarop het eerste van deze feiten uitgevoerd wordt.

Artikel 12: Betaling 

Facturen dienen betaald te worden binnen 10 dagen na uitgifte, per overschrijving of kredietkaart (Visa of MasterCard).

Retourzendingen van volledige of gedeeltelijke bestellingen die online betaald werden, worden automatisch verrekend en teruggestort binnen de 10 werkdagen.

Indien er onbetaalde voorgaande facturen zijn of indien er twijfel over de solvabiliteit bestaat, behoudt 7days jobwear BV zich het recht voor een voorafgaande betaling te eisen.

Bij wijze van uitzondering dienen bestellingen geplaatst door publiekrechtelijke rechtspersonen (besturen, gemeentes, openbare instellingen enz.) betaald te worden binnen 30 dagen na het einde van de maand waarin de bestelling plaatsvond.

Indien de klant de verschuldigde bedragen te laat betaalt, is hij automatisch en van rechtswege een boete voor laattijdige betaling verschuldigd, die berekend wordt op basis van de interestvoet die de Europese Centrale Bank toepast op haar recentste herfinancieringstransactie, vermeerderd met tien procentpunten, op het bedrag alle taksen inbegrepen van de prijs vermeld op de factuur, zonder enige formaliteit of voorafgaande ingebrekestelling. 
Daarnaast is van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd voor invorderingskosten, waarvan het bedrag  bepaald wordt volgens wettelijke regels. Indien de meegedeelde invorderingskosten hoger zijn dan het bedrag van deze forfaitaire schadevergoeding, kan de schuldeiser, mits het voorleggen van bewijzen een aanvullende schadevergoeding eisen.

Indien de koper vorige facturen van de verkoper niet volledig heeft betaald, indien er twijfels zijn over de solvabiliteit van de koper en voor alle eerste bestellingen die vrijetijdskleding of schoeisel bevatten behoudt de verkoper zich het recht voor om eerst de betaling van de openstaande facturen en/of een voorafbetaling te eisen.

Artikel 13: Intellectuele eigendom - namaak 

Heel de inhoud van de catalogus en alle elementen op de website zijn exclusief eigendom van 7days jobwear BV of van zijn leveranciers. Elke reproductie of namaak is verboden en kan bestraft worden.

Artikel 14: Beding van eigendomsvoorbehoud

7days jobwear BV blijft eigenaar van de artikels tot de volledige betaling van de factuur.

Artikel 15 – Niet-verzaken

Indien een van de partijen het feit dat de andere partij een van de verplichtingen van deze algemene voorwaarden niet nakomt niet inroept, mag in de toekomst niet geïnterpreteerd worden als een verzaking aan de betreffende verplichting.

Artikel 16-Titel 

Indien er problemen zijn om een van de titels boven de bedingen te interpreteren, worden de titels onbestaand verklaard.

Artikel 17 – Toepasselijke wetgeving 

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht, met uitsluiting van de bepalingen van het Verdrag van Wenen.

De partijen verbinden zich ertoe om een minnelijke schikking te zoeken voor elk meningsverschil dat zou kunnen ontstaan bij de interpretatie of uitvoering van dit Contract.

In geval van een geschil, van welke aard ook, of van betwisting betreffende de totstandkoming of de uitvoering van de bestelling, is uitsluitend de rechtbank te Dendermone, België, bevoegd.

Artikel 18 - Alternatieve geschillenbeslechting

De EU-Commissie opent onder de volgende link een internetplatvorm  voor online beslechting van geschillen: http://ec.europa.eu/consumers/odr
Dit platvorm dient als vangnet voor buiten gerechtelijke beslechting van geschillen, voortvloeiend uit online-aankopen of dienstverleningscontracten waarbij een consument betrokken is.
7days is voor deelname aan een procedure voor geschillenbeslechting van een consumenten arbitragecommissie niet verplicht noch bereid.

 

Disclaimer  

1. Content  
The author reserves the right not to be responsible for the topicality, correctness, completeness or quality of the information provided. Liability claims regarding damage caused by the use of any information provided, including any kind of information which is incomplete or incorrect,will therefore be rejected.  
All offers are not-binding and without obligation. Parts of the pages or the complete publication including all offers and information might be extended, changed or partly or completely deleted by the author without separate announcement. 

2. Referrals and links  
The author is not responsible for any contents linked or referred to from his pages - unless he has full knowledge of illegal contents and would be able to prevent the visitors of his site fromviewing those pages. If any damage occurs by the use of information presented there, only the author of the respective pages might be liable, not the one who has linked to these pages. Furthermore the author is not liable for any postings or messages published by users of discussion boards, guestbooks or mailinglists provided on his page. 

3. Copyright  
The author intended not to use any copyrighted material for the publication or, if not possible, to indicatethe copyright of the respective object.  
The copyright for any material created by the author is reserved. Any duplication or use of objects such as images, diagrams, sounds or texts in other electronic or printed publications is not permitted without the author's agreement. 

4. Legal validity of this disclaimer  
This disclaimer is to be regarded as part of the internet publication which you were referred from. If sections or individual terms of this statement are not legal or correct, the content or validity of the other parts remain uninfluenced by this fact.